Polityka prywatności

Traktujemy bardzo poważnie dane osobowe przetwarzane w ramach naszych systemów oraz w ramach naszych procedur. Zapewniamy wysoki standard bezpieczeństwa danych.

Zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”, poniżej znajdą Państwo informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 1. Administrator danych osobowych

Krzysztof Dąbroś prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „Firma Usługowa Fachowiec Krzysztof Ryszard Dąbroś”, adres: ul. Strzelecka 44/59, 03-433 Warszawa, NIP: 6112549622, REGON: 020688541, zwany dalej „FU Fachowiec”, jest administratorem Państwa danych osobowych.

Można się z nami skontaktować z wykorzystaniem:

 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Aby świadczenie usług wykonywane było zgodnie z zakresem naszej działalności i Państwa oczekiwaniami, Administrator przetwarza Państwa dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej znajdą Państwo wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania przez FU Fachowiec umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO).

W wyjątkowych sytuacjach FU Fachowiec może przetwarzać Państwa dane osobowe z uwagi na potrzebę wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Nas w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit c RODO) lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony Państwa żywotnych interesów lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit d RODO) lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów FU Fachowiec (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w szczególności w celach:

1) marketingu własnych produktów i usług,

2) monitorowania i poprawy jakości usług świadczonych przez FU Fachowiec, w tym monitorowania rozmów telefonicznych i spotkań oraz badania zadowolenia klientów ze świadczonych im usług,

3) związanych z prowadzeniem postępowań spornych (w tym sądowych), a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia roszczeń oraz obrony przed nimi.

We wszystkich innych sytuacjach Państwa dane osobowe, przetwarzane są wyłącznie na podstawie Państwa zgody udzielonej w celu określonym w jej treści (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 1. Odbiorcy danych

FU Fachowiec udostępnia lub może udostępniać Państwa dane osobowe w szczególności poniższym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

 1. podmiotom, które uczestniczą w procesach niezbędnych do wykonania zawartych z Państwem umów, w tym bankom, operatorom kart kredytowych, pośrednikom płatności elektronicznych i płatności dokonywanych w internecie,
 2. podmiotom, które wspierają FU Fachowiec w prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym w szczególności podmiotom przetwarzające dane osobowe na Naszą rzecz (tzw. procesorom danych) w tym między innymi:
 1. Okres przetwarzania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla celów określonych w pkt. 3 niniejszej Informacji o ochronie prywatności i/lub w celu spełnienia wymogów prawnych i regulacyjnych. Po upływie tego okresu FU Fachowiec usunie Państwa dane osobowe. Jeśli po upływie tego okresu dane będą potrzebne do celów analitycznych, historycznych lub innych zgodnych z prawem celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, podejmiemy odpowiednie środki w celu ich anonimizacji. 

Dane niestanowiące danych wrażliwych przetwarzane na podstawie Państwa zgody mogą być przechowywane i przetwarzane do chwili wycofania tej zgody.

 1. Państwa prawa

FU Fachowiec zapewnia realizację Państwa praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
Poniżej znajdują się prawa, które przysługują Państwu na podstawie GDPR, oraz co robi FU Fachowiec, aby chronić te prawa:

prawo do informacjiFU Fachowiec opublikował niniejszy dokument aby poinformować Państwa o zasadach przetwarzania przez nas danych osobowych. Dokładamy wszelkich starań, aby zachować przejrzystość w zakresie wykorzystywania danych.
prawo dostępu do danych osobowychMają Państwo prawo dostępu do swoich informacji. Prosimy o kontakt, jeśli chcą Państwo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, które posiada FU Fachowiec.
prawo do żądania sprostowania danych osobowychJeśli informacje o Państwu są nieprawidłowe, niedokładne lub niekompletne, mają Państwo prawo poprosić nas o ich sprostowanie. Jeśli dane te zostały przekazane podmiotowi trzeciemu za Państwa zgodą lub na podstawie innych przepisów, wówczas musimy również poprosić ten podmiot o sprostowanie danych. Prosimy o kontakt, jeśli chcą Państwo, abyśmy poprawili Państwa dane.
prawo do żądania usunięcia danych osobowychZwane jest również „prawem do bycia zapominanym”. Jeśli chcą Państwo abyśmy usunęli wszystkie Państwa dane osobowe i nie mamy podstaw do ich dalszego przechowywania i przetwarzania prosimy o kontakt z nami.
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowychMają Państwo prawo zwrócić się do FU Fachowiec o ograniczenie sposobu przetwarzania Państwa danych. Oznacza to, że możemy przechowywać dane, ale nie możemy ich dalej przetwarzać. Ograniczenie może nastąpić gdy:kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych;przetwarzanie jest niezgodne z prawem a Państwo sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;FU Fachowiec nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Państwu, do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń;wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.Jeśli chcesz ograniczyć przetwarzanie Twoich danych i uważasz, że są ku temu powody, skontaktuj się z nami.
prawo do przenoszenia danych osobowychFU Fachowiec musi umożliwić ci bezpieczne uzyskanie danych i możliwość ponownego wykorzystania Państwa danych osobowych do własnych celów w innych usługach, bez wpływu na użyteczność Państwa danych. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz uzyskać informacje o przenoszeniu danych w inne miejsce. To prawo ma zastosowanie tylko do danych osobowych przekazanych FU Fachowiec jako administratorze danych. Dane muszą być przetwarzane przez Nas za Państwa zgodą lub w celu wykonania umowy.
prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowychMają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych przez FU Fachowiec, gdy zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją a przetwarzanie wynika z niezbędności do celów związanych z prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez administratora, marketingu bezpośredniego (w tym agregacji danych) i przetwarzaniu dla celów statystycznych. Jeśli chcą Państwo zgłosić sprzeciw, prosimy o kontakt z nami.
prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danychJeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, ale później zmienili zdanie, mają Państwo prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, a FU Fachowiec musi zaprzestać przetwarzania danych. Jeśli chcą Państwo wycofać swoją zgodę prosimy o kontakt z nami.
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczegoPrzysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uważają Państwo, że FU Fachowiec nie przestrzega postanowień RODO lub nie odpowiedział na Państwa wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe dostępne są pod poniższym adresem:https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt 
 1. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Uzyskane od Państwa dane osobowe przez FU Fachowiec mogą być przesyłane do i przechowywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Mogą być również przetwarzane przez podmioty działające poza EOG, które pracują dla nas lub dla jednego z naszych dostawców lub podmioty świadczące nam usługi m.in. w zakresie świadczenia usług poczty elektronicznej czy przechowywania danych. 

Wprowadziliśmy odpowiednie zabezpieczenia, aby upewnić się, że dane osobowe są odpowiednio chronione i są traktowany zgodnie z niniejszą Informacją. Zabezpieczenia te obejmują, ale nie ograniczają się do odpowiednich klauzul umownych, takich jak standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską oraz odpowiednie środki bezpieczeństwa.

W przypadku przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych FU Fachowiec przekazuje dane wyłącznie takim podmiotom, które przystąpiły do programu Privacy Shield, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. (np. Google czy Microsoft). Podmioty, które przystąpiły do programu Privacy Shield, gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.

Mają Państwo prawo do uzyskania kopii przekazywanych danych za pośrednictwem FU Fachowiec do państwa trzeciego.

 1. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolnie. Jednakże podanie danych jest warunkiem zawarcia z FU Fachowiec umowy dotyczącej wykonania instalacji klimatyzacyjnych i sprzedaży niezbędnych urządzeń oraz ich serwisu lub też jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów FU Fachowiec. Brak podania wszystkich danych wskazanych w odpowiedzi na zapytanie o wycenę usług i produktów uniemożliwi zawarcie i wykonanie wskazanej umowy.

 1. Ochrona danych osobowych

Wiemy, jak ważne jest zapewnienie ochrony i zarządzanie Twoimi danymi osobowymi. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed przypadkową utratą oraz nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, zmianą i ujawnieniem.

 1.  Informacje o plikach cookie i podobnych technologiach

Pliki „cookie” to małe pliki danych, dzięki którym strony internetowe gromadzą i przechowują szereg danych z komputerów stacjonarnych, laptopów lub urządzeń mobilnych. Pliki „cookie” pozwalają nam udostępniać ważne cechy i możliwości funkcjonalne na naszych stronach internetowych i są przez nas używane w celu poprawy jakości obsługi klienta oraz w celach statystycznych. Zapoznaj się z naszą oddzielną Informacją o plikach „cookie”.

 1. Zmiany w informacji o prywatności

Niniejsza informacja zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Zmiany do informacji mogą być wprowadzone w każdym czasie. W celu otrzymania aktualnej prosimy o sprawdzanie naszej strony internetowej. Jeśli zmiany będą znaczące, opublikujemy wyraźne powiadomienie na naszej stronie internetowej.

Zadzwoń do nas
Zamknij